Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ngày 24 - 05 - 2013
100%

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, số 45B, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh lại hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho tổ chức.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế đối ngoại xử lý.

- Phòng Kinh tế đối ngoại kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ không đảm bảo đúng qui định, trong 03 ngày làm việc, phòng trình lãnh đạo Sở ký thông báo chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi tổ chức yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.

  + Nếu hồ sơ đảm bảo đúng qui định, phòng sẽ xử lý và lập Tờ trình trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Trả kết quả:

a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, Số 45B, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho tổ chức.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá.

3. Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh (có mẫu, 01 bản chính); Tải biểu mẫu về tại đây

- Giấy chứng nhận đầu tư (01 bản phô tô công chứng);

- Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hoá;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành liên quan.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

- Tổ chức.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, tờ khai:

Bản đăng ký/Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Phụ lục I-7 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11 về hoạt động đầu tư. Luật này có liệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình và dự án phát triển.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11 về doanh nghiệp. Luật này có liệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

 

<

Tin mới nhất

Ban hành quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh...(05/07/2016 10:47 SA)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế...(29/06/2016 10:38 SA)

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký...(24/05/2013 5:08 CH)

Thẩm tra phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án (11/11/2011 5:07 CH)