Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển KT - XH và đảm bảo QP - AN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020

Đăng ngày 07 - 06 - 2019
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5121/UBND-THKH ngày 26/4/2019 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5121/UBND-THKH ngày 26/4/2019 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” (sau đây gọi là Dự thảo) theo yêu cầu của Ban kinh tế Trung ương tại Văn bản số 3306-CV/BKTTW ngày 11/4/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2471/SKHĐT-TH ngày 03/5/2019 đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo tổng kết 15 năm thực  hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...

Kích vào đây để tải Dự thảo báo cáo 

Kích vào đây để tải biểu báo cáo 

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)