Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày 14 - 06 - 2019
100%

Ngày 13/06/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3474/SKHĐT-TTr về Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện thực Văn bản số 7030/UBND-TD ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng và sử dụng Hệ thống CSDL Quốc gia về khiếu nại, tố cáo; căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính  phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý II/2019  và 6 tháng đầu năm 2019 của Sở, cụ thể như sau:

Chi tiết có Công văn số 3474/SKHĐT-TTr

<

Tin mới nhất

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết KN tố cáo; phòng, chống tham...(11/09/2019 1:13 SA)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...(27/06/2019 2:26 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(14/06/2019 2:04 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(27/08/2018 11:00 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(10/03/2018 12:11 SA)