Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://skhdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-6/Huong-dan-cai-dat-ung-dung-app-Bluezone-va-Smart-Tlmyhvb.aspx
https://75namngaybachovethamthanhhoa.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2019/TT-BKHĐT 29/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3914/SKHĐT-QH 01/07/2019 V/v triển khai công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự chuyển đổi các HTX
3846/SKHĐT-VP 28/06/2019 Về việc thực hiện gửi văn bản điện tử
20/2019/QĐ-UBND 26/06/2019 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3331/SKHĐT-QH 10/06/2019 V/v triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
2981/SKHĐT-TĐ 15/06/2018 V/v dự hội nghị công bố Quyết định kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1 2 3 4 5 6